“Cẩu thả trong bất cứ nghề nghiệp nào cũng là bất lương” – Nam Cao

Advertisements