Birds of a feather

To build a nest we pecked feathers from our chests
Like a book tearing out every page
We weren’t to know that these feathers would grow
In to a beautiful cage

Khánh

“Không biết vậy là hay hay dở. Nhưng đó là cuộc sống bây giờ”

Một tháng, một năm, mười năm, có gì khác nhau? Thực ra là khác nhiều lắm. Nhưng một vài tháng, … Thêm

Táo cắn dở

Ai cũng là một cá thể hoàn hảo, nguyên vẹn và đơn độc; lớn dần lên và bị gặm nhấm. Là thay đổi và phá huỷ nhau, hay bên cạnh và ghép nối hoàn hảo với nhau?