4x25m2. Thích hợp để tự kỷ hơn là đi có đôi. #sheltercoffee