Tự lạch bạch

Nguyễn Vũ Hồng Hà  Sinh vật trôi nổi không xác định. (Unidentified Floating Object) 2x tuổi ++ Bảo Bình. Bạc … Thêm