Bé Bơ bé bỏng

Tên ở nhà là Bơ. Tên đi học là Mô Chi. Bơ cục (cưng) (butter), hổng phải Bơ trái (avocado).

Tên em

Tên em nhỏ nhỏ ở dưới thôi, còn cái trên là tên Thủ đô của người ta, dài viết muốn … Thêm

Ranma và những người bạn. lầy. Lầy lúc đi lội lúc về. =))  

Khi bắt đầu một trang sổ mới và gửi gắm nhiều thứ vào nó không kèm với kì vọng khiến … Thêm

The other side

When you see that light and you know things are still going on.