30 Jan

Tôi không chắc mình đang lớn lên, hay già  đi. Hay già đi mà không lớn lên. Chỉ biết rằng … Thêm