Chúng tôi tốt nhất không nên gặp nhau một thời gian dài khi mà những câu chuyện được bắt đầu một cách rời rạc và kết thúc bởi những chấm lửng.

Tôi không cần nụ cười giả dối của người khác, và cũng ngưng huyễn hoặc mình dã tha lỗi cho người ta. Đơn giản tôi muốn sống với bản chất của mình, và mong bạn cũng sống đúng với nỗi buồn của bạn.

‘I don’t need your artificial smiles since I stop deluding myself that I forgave you. I simply wanna satisfy my wounded ego, and I just want you to be honest with your sadness. The only reason I won’t let go of what making me sad is because it was the only thing that urges me to live better.’