Vốn lớn lên bên bếp lửa. :3

Hành trình đi tìm những chú gà cuốc bộ.

Xanh. Xanh.