Một tháng, một năm, mười năm, có gì khác nhau?

Thực ra là khác nhiều lắm. Nhưng một vài tháng, cũng có thể đẹp như mười năm vậy.

Advertisements