Mỗi lần nghe bài “Dancing in the dark” mình lại có cảm giác rất lạ. Tuy lạ một phần do … Thêm