1 Comment

  1. Vậy hai đứa ngồi tranh luân vấn đề này là hai đứa ngu thông minh hay là hai đứa thông minh ngu???…. Ôi tối mai lại đau đầu nữa rồi :(((((((((((((((((((((((

Đã đóng bình luận.